Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què GARCIA DE POU recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del lloc web - https://www.garciadepou.com/es/ (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur GARCIA DE POU per altres mitjans.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a GARCIA DE POU.

En emplenar qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella "He llegit la política de privacitat” o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s'indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant així compliment al deure informar que imposa la normativa de Protecció de Dades.

En aquells casos en què a la pàgina web corporativa se sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, en clicar la casella “Accepto” o similar, o marcar la casella de selecció (check box), l'usuari dóna el consentiment inequívoc i explícit per al tractament de dades en qüestió.

Informació completa sobre Protecció de Dades

1.       Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

• Identitat: GARCIA DE POU, S.A. – NIF: A17060864

• Adreça: C/ ANTONIO LÓPEZ, 236 - 28026 - MADRID

• Telèfon: 972541628

• Correu electrònic: [email protected]

2.       Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A GARCIA DE POU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió del canal de denúncies intern i de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, amb la finalitat de informar el responsable dels actes o conductes, esdevinguts en l'entitat o causats per tercers que contractin amb ella, i que poguessin ser contraris a la normativa general o sectorial que li sigui aplicable. 

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3.       Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar la investigació dels fets denunciats. El termini màxim serà de tres mesos des de la seva entrada al sistema, excepte que la finalitat de la seva conservació serveixi com a evidència del funcionament del model de prevenció, en aquest cas, es mantindran les dades anonimitzades. (LOPDGDD art. 24.4)

4.       Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

·          Missió en Interès públic: Control de riscos d'incompliments al si de l'organització; (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals [Preàmbul V]).

·          Compliment d'una obligació legal: Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (art. 8; obligació de l'establiment de canals de denúncies internes). Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

·          Consentiment de l'interessat: Per a la conservació i el registre de les denúncies realitzades a través de línia telefònica i sistemes de missatgeria de veu amb enregistrament. Així com per a la gravació de la reunió personal sol·licitada amb l’entitat amb la finalitat de denunciar. (Directiva (UE) 2019/1937; art. 18.2 i 4)

5.       A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

·          Forces i cossos de la Seguretat de l’Estat; Organismes Jurisdiccionals; Ministeri Fiscal, amb la finalitat de Denunciar la comissió d'un possible delicte (requisit legal).

6.       Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7.       Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a GARCIA DE POU procedeixen de: De la denúncia presentada pels subjectes interessats que mantenen una relació laboral, comercial i de prestació de serveis amb l'entitat.

Les categories de dades que es tracten són:

·          Dades identificatives.

·          Informació comercial.

·          Dades econòmiques.

Es tracten les categories de dades especials següents: dades relatives a la salut.

DRETS DE L’INTERESSAT

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GARCIA DE POU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir (art. 15 RGPD) a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació (art. 16 RGPD) de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió (art. 17 RGPD) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació (Art. 18 RGPD) del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament (art. 21 RGPD) de les seves dades. En aquest cas, GARCIA DE POU deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat (art. 20 RGPD) de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment (art. 7 RGPD) en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des del Lloc web de GARCIA DE POU i, en general, aquelles que sol·liciti l'empresa per a la prestació del servei, són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari o es realitzi la gestió anònimament ) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten amb exactitud, és possible que no puguin atendre's les sol·licituds correctament.

En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d'aquests i es compromet a traslladar a l'interessat, titular d'aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint a GARCIA DE POU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat («licitud, lleialtat i transparència»); recollits amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats, mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals (respectant els terminis de prescripció de responsabilitats); tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

Seguim uns estrictes criteris de selecció de proveïdors de serveis amb accés a dades personals, tot això per a donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, així com formalitzar amb ells el corresponent contracte d'encarregat del tractament (art. 28 RGPD), mitjançant el qual se'ls imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades seguint les nostres instruccions; i suprimir o retornar-nos les dades una vegada finalitzi la prestació dels serveis.